OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Sviatosti a sväteniny

Sviatosť krstu sa vysluhuje spravidla v nedeľu po svätej omši o 10:30hod alebo podľa dohody.
Krst dieťaťa nahlasujú rodičia, pri zápise na krst treba priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa na základe ktorého sa vypíše krstný lístok, rodný list sa hneď potom vráti rodičom. Pred krstom je jedna predkrstná náuka, ktorú absolvujú rodičia dieťaťa a krstní rodičia.
Krstným rodičom smie byť iba pobirmovaný katolík, ktorý zavŕšil šestnásty rok života, mal by viesť život primeraný viere a úlohe ktorú ma prijať (nesmie žiť v konkubináte, ani v civilnom manželstve).

Príprava na sviatosť birmovania a prvého svätého prijímania sa uskutočňuje vo farnosti v turnusoch trvajúcich zhruba jeden školský rok. Príprava na sviatosť prvého svätého prijímania sa opakuje každý rok, príprava na birmovanie každé tri roky. Detaily o týchto prípravách sa vyhlasujú podľa potreby vo farských oznamoch. Spolu so žiakmi sa katechizujú raz do mesiaca aj ich rodičia.

Snúbenci, ktorí chcú prijať sviatosť manželstva sa majú prihlásiť aspoň 3 mesiace pred plánovaným sobášom na farskom úrade. Po nahlásení je potrebné doniesť krstné listy snúbencov a štátnu zápisnicu, ktorú vypíšu na miestnom obecnom úrade. Ak sú snúbenci z iných miest, alebo obcí je potrebné doniesť licenciu k sobášu od miestneho správcu farnosti, čiže odtiaľ kde majú trvalý pobyt – aspoň jeden zo snúbencov. Po stanovení dátumu sobáša a vypísaní sobášnej cirkevnej zápisnice sa snúbenci spolu s miestnym správcom farnosti dohodnú na termínoch stretnutí predsobášnej náuky.

Sviatosť pomazania chorých sa vysluhuje raz ročne spoločným spôsobom v kostole pre mobilných chorých veriacich. V nutnom prípade horšenia stavu chorého je možné o túto sviatosť spolu s vyslúžením svätej spovede a Eucharistie požiadať kňaza kedykoľvek na tel. čísle 0917 611 495.

Pohrebné obrady: V prípade úmrtia blízkeho je potrebné priniesť na farský úrad list o prehliadke mŕtveho, bez ktorého nemožno zosnulého pochovať. Spolu s kňazom sa smútiaca rodina dohodne na termíne pohrebu, ktorý býva spravidla spojený so svätou omšou a vysluhuje sa v pracovných dňoch prípadne v sobotu. Potrebné je tiež upovedomiť pani kostolníčku, kvôli zvoneniu za zosnulého, ktoré je bezplatné.

Rôzne požehnania konané v priebehu liturgického roka sa vysluhujú spoločne podľa vyhlásenia vo farských oznamoch (adventné vence, víno, veľkonočné pokrmy, trojkráľová voda a krieda, atď...)

Ostatné požehnania podľa vašej požiadavky (nábožné predmety, kríže, ružence, požehnanie pred pôrodom, na cestu, jubilujúcich manželov) vyslúžime kedykoľvek po dohode s kňazom po svätej omši v kostole.

Požehnanie domu vysluhujeme vo vianočnom období na Sviatok Zjavenia Pána, ale aj kedykoľvek počas roka na požiadanie.

Kto môže byť krstným a birmovným rodičom (CIC)

Kán. 872 - Krstencovi sa podľa možnosti má dať krstný rodič, ktorého úlohou je dospelému krstencovi pomáhať pri uvedení do kresťanského života a dieťa, ktoré má byť pokrstené, spolu s rodičmi priniesť na krst a takisto sa usilovať, aby pokrstený viedol kresťanský život, primeraný krstu, a aby verne plnil povinnosti, ktoré s ním súvisia.
Kán. 873 - Za krstného rodiča sa má brať iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka.
Kán. 874 - § 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:
1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.
§ 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu.